Σήμανση Ενίσχυσης από το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020